Connect with us

IMPORTANT

DE INTERES – Modificări aduse Legii cadastrului și publicității imobiliare și Legii fondului funciar

Publicat cu

pe

La 11 noiembrie 2021 a intrat în vigoare Legea 264/2021 care modifică și completează Legea 7/1996 legea cadastrului și publicității imobiliare cât și art. 121 din Legea 18/1991 legea fondului funciar.

Cele mai importante modificări sunt:
Agenţia Naţională acordă gratuit acces online la seturile de date administrate de aceasta şi instituţiile sale subordonate, în funcţie de disponibilitatea datelor în format electronic, notarilor publici, avocaţilor, executorilor judecătoreşti, persoanelor fizice şi juridice autorizate să efectueze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, experţilor judiciari, instituţiilor şi autorităţilor publice, precum şi altor entităţi care îndeplinesc un serviciu public, în scopul îndeplinirii atribuţiilor acestora, în condiţiile stabilite prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale;
Prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, se va aproba codul deontologic al persoanelor fizice şi juridice autorizate, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de etică şi disciplină a acestora;

In cazul cadastrarii sistematice, pe sectoare sau pe intreg UATul, plata certificatelor de moştenitor se face de către Agenţia Naţională in termen de 2 ani de la data sesizării camerei notarilor publici de către primărie, în cazul
succesiunilor nedezbătute, în vederea repartizării cauzei succesorale notarului public competent. Sesizarea camerei notarilor publici in cazul succesiunilor nedezbatute se face de primarie si nu se mai face de oficiul de cadastru;

În cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară se cofinanţează lucrările de înregistrare sistematică, precum şi lucrările de întocmire a planurilor parcelare, ce vor fi coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare;

În cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară se finanţează lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi iniţiate de unităţi administrativteritoriale, având ca obiect sectoare cadastrale, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor de:

a) imobile din extravilan;

b) imobile din intravilan;

c) imobile din extravilan şi din intravilan;

În cazul realizării cadastrului sistematic pe întreg UATul comisia de solutionare a contestaților va fi formată din reprezentanți desemnaţi de primar, reprezentanţi mandataţi ai executantului lucrării de înregistrare sistematică şi reprezentanţi desemnaţi de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară si soluţionează cererile în perioada de afişare publică, dar nu mai târziu de 90 de zile de la finalizarea perioadei de afişare;

Cererea de înscriere, recepţie sau avizare va putea fi depusă şi online, însoţită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere sau,
după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepţia sau avizarea care vor putea fi redate pe suport informatic semnat de deponent cu semnătura electronica; În acest caz originalul sau copia legalizată a înscrisurilor certificate în condiţiile de mai sus se păstrează permanent de către solicitant sau deponent, conform celor precizate pe cererea de recepţie şi/sau înscriere, în lipsa acestei menţiuni cererea urmând a fi respinsă;
Se poate solicita notarea posesiei pentru imobilele situate în zonele necooperativizate cu privire la care a fost înscris provizoriu dreptul de proprietate al unităţii administrativteritoriale, ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare
sistematică;

Notarea posesiei se efectuează în baza următoarelor documente:

a) documentaţia cadastrală recepţionată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;

b) adeverinţă eliberată de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că:

(i) posesorul a plătit taxele şi impozitele locale ca un adevărat proprietar;

(ii) imobilul nu face parte din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativteritoriale;

c) procesverbal de vecinătate, cu semnăturile tuturor proprietarilor imobilelor învecinate;

d) declaraţia pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică, prin care acesta declară că:

(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;

(ii) este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza şi regimul matrimonial;

(iii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul;

(iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;

(v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;

(vi) imobilul este deţinut sau nu pe cotepărţi; în cazul în care imobilul este deţinut pe cotepărţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor;

e) înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există;

f) copia de pe actele de identitate şi stare civilă;

g) extrasul de carte funciară pentru informare, după caz.”

Print Friendly, PDF & Email
Citeste mai mult
Adauga comentariu

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate